استاد شاد روان پروفسور سید امیر حسن عابدی

نویسنده و تقدیم کننده : دکتر محمود فیّاض هاشمی