اسکناس ترکیوی لیرا دیروز به رکارد نوین دربرابر دالر تا ۱۶ فی صد کاهش یافت

اسکناس ترکیوی لیرا دیروز در رکارد نوین دربرابر دالر تا ۱۶ فی صد کاهش یافت طوری که کشیدگی ها با ایالات متحده تشدید یافتند.معهذا ، رجب طیب اردغان رئیس جمهور آنکشور قطعاً اعلان نموده که ترکیه در جنگ اقتصادی فاتحانه ظهور خواهد کرد.این غوطه لیرا یکی از عمده ترین بحران های اقتصادی می باشد که اردغان از زمان رسیدن به قدرت در سال ۲۰۰۳ میلادی بدنبال بحران مالی در سال ۲۰۰۱ مواجه شد که اقتصاد را به نزدیک سقوط رساند.