اشتراک ارزشمند هرات در انکشاف زبان و ادبیات دری

 توسط : پروفیسور امیر حسن عابدی