اظهار همدردی صمیمی از سوی آمریکا به فامیل ها و عزیزان قربانیان سقوط طیاره در نپال

ایالت متحده به فامیل ها و عزیزان قربانیانی که در سقوط یک طیاره درمیدان هوایی بین المللی تری بهون درکاتمندو کشته شدند اظهار همدردی صمیمی نموده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که آنها از کدام در خواست برای کمک آمریکا آگاه نبودند. سخنگوی ارتش نپالی برید جنرال گوکل بهنداری گفت که ۵۰ نفر در سقوط مذکور در گذشته اند