اعتصاب بی معنی چین

نویسنده: سریکانت کونداپلّی

مترجم : هما ددوال

طوریکه پیشبینی شد، چین از بازدید صدراعظم نریندر مودی از ایالت اروناچل پرادیش پروتیست نمود که برای گشایش پروژه تعمیر سرنگ در سی لا در ایالت شمال شرق حضور داشت. پروژه مذکور توانگ را با سایر ایالت متصل می سازد. عکس العمل از چین نو نیست و منحیث یک عمل مکرر دیده می توانست.
این عملیات پروتیست نو نیست و تقریباً هر سال از زمانی که اروناچل پرادیش دهه ها سال پیش مقام ایالتی را اخذ نمود رخ داده اند.در ماه فروری ۲۰۱۵ آقای مودی برای گشایش ایستگاه راه آهن از ایالت اروناچل پرادیش بازدید نمود و بنیاد پروژه نیروی برق را نهاد. معاون وزیر خارجی چین از این بازدید عدم رضایت محکم و مخالفت قوی اظهار نموده است. صفیر هند به چین در آن وقت برای ادراک پروتیست فرا خوانده شد. در ۲۰۱۷ دلایلاما از اروناچل پرادیش بازدید نمود و دوباره به پروتیست ها از چین منتج گردید. همینطور در ماه فروری ۲۰۱۸ صدراعظم مودی بازدید را انجام داد و توسط چین مورد مذمت قرار شد. وزیر امور خارجه آن زمان پرنب موکرجی در ماه نوامبر ۲۰۰۷ از توانگ در اروناچل پرادیش بازدید نمود و بیان نمود که دو نماینده منتخبه از ایالت در پارلمان هند با سیستم درخشان دموکراتیک در ایالت نمایندگی می کنند. او آن وقت بیان نمود که “سوال تقسیم قسمت اروناچل پرادیش و یا کدام قسمت دیگر این ایالت وجود ندارند”. چین از آن بازدید تقبیح نمود.

در ماه اکتوبر ۲۰۱۶ سفیر امریکایی آن زمان ریچرد ورما بر دعوت رئیس الوزرای ایالت بازدید نمود. در سال ۱۹۶۲ وزارت امور خارجه امریکا واضح کرده بود که خط میک موهن  سرحدی بین هند و چین است. تا هم چین بر وضع انکار می ماند. بیجنگ از بیانیه های حامی هند وزیر امورخارجه جاپان تارو آسو در مورد حق حاکیمیت روی اروناچل پرادیش پروتیست نمود.

طوریکه چین در مورد اروناچل پرادیش هیچ کار کرده نمی تواند ، آن برای سیاحین امکانی از اروناچل پرادیش را متاثر می کند. برای مقامات از ایالت خواه چه قدر عالی باشند ، چین ویزه را انکار می کرد. رئیس الوزرای اسبق ایالت از چین بازدید کرده نمی توانست و چندین افسر دستگاه اداری ایالت هم از این بازدید محروم ماندند.

برای مردم عادی ایالت اروناچل پرادیش معهذا چین شروع به اجرای ویزه های مشروط نموده است. هند فوراً در ماه نوامبر ۲۰۰۹ مشاورت مسافرتی به اتباع هندی اجرا نمود که این ویزه های چینی چسپانده به پاسپورت های شان برای مسافرت خارجه درست نیست. اجرای ویزه های چسپانده به ساکنان ایالت اروناچل پرادیش توسط چین مایوسی و ناراحت زیاد را ایجاد کرده است. در ۲۰۱۱ تیم ورزش کراتی در میدان هوایی دهلی باز داشته شد که برای مسافرت چین با ویزه های چسپانده پلان می کرد. همینطور در  سال ۲۰۱۲ تیم وزنه بردار برای مسافرت به چین با ویزه های چسپانده باز داشته شد.

دوران کمپاین انتخاباتی لوک سبا در ۲۰۱۴ برای حزبش آقای مودی بر مسافرت به پسی گهات در ایالت اروناچل پرادیش بطور غیر مستقیم از فکر توسعه طلب چین در همسایه اش مذمت نمود که برای امنیت و صلح ناحیه ضرر آمیز است. بعد از بر سر اقتدار آمدن در ۲۰۱۴ او از پالیسی فعال نسبت به چین رهنمایی کرد که برای عکس العمل چین برای تعهد هند راجع به پالیسی “یک چین” تقاضا نمود. با عدم تعهد در این مورد از طرف چین هند پروژه های زیر بنات در ایالت و هم در نواحی سرحدی را تسریع داد.

 این همه در پرتو بهبود در حمل و نقل نظامی در ناحیه نینگ قی در تبت بیرون اروناچل پرادیش توسط چین می باشد. دولت اِن دی اِی در راس حزب بی جِ پی همیشه عقیده داشته است که آن مشتاق حل مصالمت آمیز مسئله سرحدی با چین می باشد.

برای دهلی جدید واضع است که با وجود جلسه سران وُهان بین صدراعظم مودی و رئیس جمهور شی جن پنگ در ماه اپریل ۲۰۱۸ ، بیجنگ مسئله اروناچل پرادیش را اقامه می کرده است. هند برای تحفظ حق حاکمیت اش هر عمل ممکنه را بعهده خواهد گرفت. رهبریت چین باید از تعهداتش برای سرحد مصالمت آمیز و با ثبات هند و چین احترام بورزد.