اعلان اظهر منحیث تروریست جهانی: پیروزی دیپلوماتیک برای هند

نویسنده: ثنا هاشمی

مترجم: هما ددوال

مسعود اظهر رئیس گروپ تروریستی اساس پاکستان جیش محمد عاقیبت کار در فهرست تروریست های جهانی قیودات کمیته ۱۲۶۷ شورای امنیتی ملل متحد شمرده شده است. این معنی آنرا دارد که اظهر مواجع  منجمد شدن دارای اش، قدغن مسافرتی و تحریمات تمام ملل عضوی سازمان ملل متحد خواهد شد. وزارت امور خارجه هند از تصمیم مذکور حسن استقبال کرده است و آنرا منحیث “اقدام در سمت درست برای نشان دادن تعهد جامعه بین المللی راجع به مقابله علیه تروریزم و حامیانش می باشد”.  بعلت مساعی خسته نپزیره دسته های دیپلوماتیک هند در ملل متحد، معاملات در عالیترین سطح و افزایش اخیر عملیات متقابل بین هند و چین، هدف از دیر منتظره در مقابله با شبکات تروریستی اخذ شده است. این بدون تردید پیروزی دیپلوماتیک برای هند است. در سال ۲۰۰۹ بود که هند پروسه شامل نمودن اظهر در فهرست تروریست های جهانی را اقدامی نمود که یکی از متهم عمده حملات تروریستی ۲۶/۱۱ در ممبی است. معهذا بعلت مسدودیت های تکنیکی مکرراً عاید شده چین، هند قادر نبود که این هدف را اخذ کند در حالیکه کشورها مثل فرنسه و امریکا از این حمایت نمودند.

در این مورد بهبود ها در مناسبات هند و چین حایز ادراک اند. در حالیکه هند در دومین فورم نوار و سرک اشتراک نکرد، فقط چهار روز قبل از فورم مذکور سکرتر خارجی هند وجی گوخله بازدید دو روزه چین را انجام داد. آژانده رسمی جلسه منحیث مشاورت دیپلوماتیک عادی اعلان شد. در حالیکه هیچ اعلان رسمی ابلاغ نشد ولی یکی از موضوعات مورد مباحثه شده مذاکرات درباره شمردن اظهر در فهریست قیوداتی یو اِن اِس سی بود. بیجینگ در ماه مارچ ۲۰۱۹ بعد از حمله پولواما که مسئولیت اش توسط جیش محمد ادعا شده بود بر چهارمین سعی هند برای قدغن نمودن اظهر را بر باز داشت تکنیکی گذاشته بود. چین از طرف خود جدیت درباره بهبود مناسبات را نشان داده است. مناسبات هند و چین از زمان جلسه سران غیر رسمی وُهان بین ۲ رهبریت عالی هر دو کشور در ماه اپریل ۲۰۱۸ رو به رشد بوده است. در حقیقت وزیر خارجی چین وانگ یی فقط چند روز قبل از مسافرت آقای گوخله بیان نمود که چین برای دومین سران غیر رسمی بین صدراعظم هند و رئیس جمهور چین آمادگی می کند که در سال جاری در هند اجرا شده می تواند.

جلسه ها مثل وُهان در بهبود مناسبات نقش مهمی را بازی نموده اند و رهبریت را اجازه داده است که مباحثات بی قید و بند را اجرا کنند. هند و چین مناقشه دیرینه سرحدی دارند که متقاضی مذاکرات محتاط و متداوم برای حل آن می باشد. آنچه که برای هر دو طرف لازم است، تضمین صلح و ثبات در نواحی سرحاداتی می باشد. مسائل دیگر هم بوسیله مذاکرات عادی و متداوم حل و فصل خواهند شد. چنین جلسه ها راهی برای حل مسائل آینده را هم استوار می کند.

علت دیگر برای تصمیم چین راجع به لغو نمودن مسدودیت تکنیکی بر اظهر این است که جامعه بین المللی از موقف چین مذمت می کرده است. هند از کشور ها مثل امریکا، فرنسه و انگلستان حمایت جلب نموده بود. تصمیم چین  توسط خواهش کاهش مذمت بین المللی میان ستیزه های مربوطه اقدام بی آر آی هم تشویق یافته می تواند. چین برای ساختن بی آر آی جامع تر و شفّافتر تعهد نموده است.

گروپ های تروریستی مثل جیش محمد نفقط برای هند مسئله اند بلکه چالنج جهانی هم هستند.سری لانکا ستمدیده اخیر تروریزم گردید جایکه بیش از ۲۵۰ نفر هلاک شدند. تصمیم چین برای نشان دادن حسّاسیت نسبت به هند در جنگ اش علیه تروریزم در تضمین ثبات منطقوی و صلح جهانی کمک خواهد کرد. تصمیم مذکور این حقیقت را نمایان می کند که هند ستمدیده تروریزم حمایت یافته کشور است و نیاز برای جامعه بین المللی وجود دارد که بر پاکستان فشار وارد کنند که از گروپ های تروریستی مثل جیش محمد حمایت را عقب بکشد. شمولیت اظهر در فهرست تروریست های جهانی مقابله هند علیه تروریزم را استحکام خواهد داد. مناسبات هند و چین در شکستن یک رکود مهم موفق شده اند و قرار اند در روش تعمیری پیشرفت نمایند.