افریقا جنوبی برنده مسابقه آزمایشی کرکت کیپ تاؤن علیه هند با ۷۲ دوش شده است

افریقا جنوبی برنده مسابقه آزمایشی کرکت کیپ تاؤن علیه هند با ۷۲ دوش شده است . هند یک هدف ۲۰۸ دوش برای پیروزی را بروز چهارم اولین مسابقه آزمایشی سری تعقیب نموده بیک اسکور ۱۳۵ دوش در دومین اننگز شان آؤت شد. بجز مشارکت هشت ویکتی میان آر آشون و بهونیشور کمار برای ۳۹ دوش، بازیکنان هندی نتوانستند با بولینگ افریقا جنوبی مقابله کنند. آشون زیادترین اسکور ۳۷ دوش ساخت و توسط کاپیتان ویرات کوهلی دنبال شد که ۲۸ دوش ساخت . برای افریقای جنوبی، میت فیلیندر شش ویکت گرفت . میزبانان دومین  اننگزشان را بیک اسکور شب پیش ۶۵ دوش بزیان دو ویکت از سرگرفته ۱۳۰ دوش ساخته بودند