اقدامات اخیر بسوی استحکام روابط هند و افغانستان

تقدیم کننده :سید محمد احمد کاظمی