اقدامات بسوی انکشاف روابط هند و افغان

توسط : داکتر علی اکبر شاه