السیسی رییس جمهور مصر بعنوان ریاست اتحادیه افریقا  منتخب شد

آقای عبد الله فتح السیسی رییس جمهور مصر بعنوان ریاست اتحادیه افریقا  در جلسه سران نهاد قاره ای در کشور اتوپیا منتخب شده است.آقای السیسی ضمن خطاب به این جلسه سران اظهار داشت که وی به بهبود صلح و امنیت در قاره افریقایی توجه خواهد نمود.انتخاب السیسی دوره ریاست پل کاکام رییس جهور رواندا را به پایان رساند. ضمن عکس العمل نمودن به انتخاب السیسی، گروه عفو بین المللی گفت که ریاستش می تواند مکانیزم های حقوق بشر اتحادیه اروپا را مورد تحلیل قرار دهد.