امروز در چهار مرکز رائگیری متاثره نکسل گادچیرولی چیمور حوزه انتخاباتی لوک سبها ایالت مهاراشترا برگزار می شود

امروز در چهار مرکز رائگیری متاثره نکسل گادچیرولی چیمور حوزه انتخاباتی لوک سبها ایالت مهاراشترا برگزار می شود. یک افسر کمیسیون انتخاباتی گفت که رائگیری در واتالی ، گارادیوادا ، گارادیوادا( پوسوسوتی) و گارادیوادا (وانگه توری) در ساعت ۷ صبح آغاز خواهد شد تا ساعت ۳ بعد از ظهر ادامه خواهد داد. گادچیرولی چیمور از میان ۷ حوزه انتخابات لوک سبها در مهاراشترا بودند. جائیکه اولین مرحله رائگیری در روز پنجشنبه صورت گرفت. رویا  رویی میان نیرو های امنیتی و نکسلها در گادچیرولی چیمور رخداد هنگامیکه یک حزب رائگیری بازمی گشت.