امروز عید مهاویر جیانتی در سراسر کشور جشن گرفته می شود

عید مهاویر جیانتی ، سالگرد تولد لرد مهاویر 24 مین و آخرین مرشد دین جینی امروز در سراسر کشور برگزار می شود. عید مهاویر جیانتی یکی از رویدادهی  باشکوه جامعه جینی قلمداد می شود و اهمیت بسیاری در زندگی دینی آنها دارد.

 رئیس جمهور رام نات کوویند و معاون رئیس جمهور م ونکیا نایدو به مناسبت این فرصت به مردم تبریک گفته اند. رئیس جمهور کوویند در پیام خود گفت که  آموزه های نجیب لرد مهاویردر مورد عدم خشونت ، صدق و انصراف در هر زمان مربوط و مهم برای هر فرد است.