امضاء قرارداد برای حل مناقشات پیش محکمه های مختلف توسط هند و سلطنت متحده

 هند وسلطنت متحده قرار دادی در باره تبادله تجربه توسط پیشه وران قانونی و عاملین دولتی برای حل مناقشات پیش محکمه های مختلف را امضاء نموده اند. قرارداد مذکور توسط وزیر قانون هند روی شنکر پرساد و وزیر سلطنت متحده دیوید گاگ در لندن دوران بازدید اول الذکر در این هفته امضاء شد.