امیت شاه گفته است که حزب بی ج پی هند را یک دولت باثبات، شفاف و قابل اعتماد داده است

رهبر ملی حزب بی ج پی امیت شاه گفته است که حزب بی ج پی هند را یک دولت باثبات، شفاف و قابل اعتماد داده است. روی فهرست گرفتن دستاوردها از چهار سال دولت اِن دی اِی در مرکز، آقای شاه به خبرنگاران در دهلی جدید گفت که دولت اِن دی اِی به رهبری صدراعظم نریندرا مودی، سیاست های سلسله، قیاس و محبت را با سیاست عملکرد و توسعه، تبدیل کرده است. آقای شاه گفت، مسئله افتخار است که حزب بی ج پی یک حکومت بدون فساد را تحت رهبری صدراعظم نریندرا مودی ارائه داده است که تصمیمات دشواری را اتخاذ می کند و به مشکلات فقرا و کشاورزان حساس است. شاه در پاسخ به سوال روی افزایش قیمت پیترول و دیزل، گفت که دولت در حال راه اندازی یک راه حل طویل مدت در این زمینه است