حضرت امیر خسرو دهلوی:یک شاعر سرشناس دری از هند توسط انیسه خاتون

amir khusrao