انتخاب برای منصب ریاست جمهور کشور امروز برگزار می شود

انتخاب برای منصب ریاست جمهور کشور امروز برگزار خواهد شد. یک رقابت مستقیم  برای بالاترین منصب قانونی اساسی بین رام نات کوبند کاندید ائتلاف دموکراتیک ملی یا اِن.دی.اِی و میرا کمار کاندید آپوزیسیون وجود خواهد داشت. شمارش آراء بروز چهار شنبه صورت خواهد گرفت. راپورگر ما، راپور می رساند که دوره آقای پرنب موکرجی تباریخ ۲۴ ماه جاری به پایان می رسد. ترتیبات مخصوص در پارلیمان و اسامبله های ولایتی برای رای دهی انجام داده شده اند. یک کل چهار هزار ۸۹۶ رای دهندگان مبنی بر ۷۷۶ اعضای پارلمان و ۴۱۲۰ اعضای اسامبله رای خود را خواهند داد. رئیس جمهور کشور توسط بوصیله یک سیستم انتخابی مبنی بر تمام عضای مجلس نمایندگان، مجلس سنا، اسامبله های قانون گذاری ولایات و خاک های مرکزی دهلی و پدوچیری منخب خواهد شد.