انتخاب خانم میشل باچلت منحیث مامور ارشد حقوق بشر اسامبله عمومی ملل متحده

خانم میشل باچلت رئیس جمهور اسبق چلیان دیروز توسط اسامبله عمومی ملل متحده منحیث مامور ارشد بعدی بشر این نها جهانی منتخب شده است.آقای آنتونیو گوترس در هفته روان باچلت را برای کمشنر عالی بعدی ملل متحده برای حقوق بشر نامزد نمود.بوسیله اسامبله عمومی ملل متحده ۱۹۳ عضوی برای غور و بررسی کردن فرستاده شده بود که امروز تقررش را به تصویب رساند.موصوفه اولین مدیر اجرای زن ملل متحده مابین سال ۲۰۱۳-۲۰۱۰ میلادی بود.