انتصاب قاضی سابق اِی کِ پتنائیک برای بازجویی در ادعا های دسیسه علیه قاضی القضات هند رنجن گوگویی

ستره محکمه هیئت یک نفری قاضی سابق ستره محکمه اِی کِ پتنائیک را برای بازجویی کردن در ادعا های دسیسه بزرگتر جهت تهمت زدن به قاضی القضات هند رنجن گوگویی و تعیین کردن کرسی های قضاوت در محکمه عالی منصوب کرده است. ستره محکمه از مدیران سی بی آی ، آی بی و کمشنر پلیس دهلی تقاضا کرد که با قاضی پتنائیک در دوران باز جویی همکاری کنند. محکمه عالی، معهذا  گفت که بازجویی مذکور اتهامات ستوه جنسی علیه قاضی القضات را در برنخواهد داشت.