انتقاد هند  بالای چین از نامگذاری شش محل در ولایت اروناچل پردیش

با حس تجاوز نسبت به نام گذاشتن مجدد شش محل در ولایت اروناچل پردیش توسط چین هند گفته است که مجدداً نام گذاشتن ولایت های کشور همسایه تجاوز غیر قانونی را قانونی نمی سازد. ضمن پاسخ به سؤال نطاق وزارت امور خارجه گوپال باگله گفت که اروناچل پردیش قسمت جدایی نشدنی هند است همان خواهد ماند. در روز چهار شنبه چین اعلان کرد که آن نام های رسمی برای شش جا در ایالت شمال شرقی را تعیین نموده است و اقدام متحرک مذکور را منحیث اقدام قانونی توصیف نمود. اقدام چینی روزها بعد از اظهار اعتراض محکم توسط چین پیش هند درباره بازدید دلایی لاما از ولایت سرحدی ضمن پاسخ سوال رسانه درباره کلبوشن جادو آقای باگله گفت که هند درباره مسئله مذکور منتظر جواب رسمی می باشد طوری که دهلی جدید در روز چهار شنبه معاون کمشنر عالی پاکستان را فرا خواند. او گفت که تمام اتهامات علیه کلبوشن نادرست استند و پاکستان کوشش گمراه کردن جامعه بین المللی دارد. درباره مسئله ویزای اِچ. یک -.بی آقای باگله گفت که این ویزا مسئله مهاجرت هند نیست بلکه مسئله تجارت و خدمات متقابله می باشد.