اولین مسابقه تیست کرکیت ما بین هند و سری لنکا از امروز در ایدن گاردن در کلکتا

در بازی کرکیت ، تیم هند در اولین مسابقه تیست از سری سه مسابقه ای در میدان ایدن گاردن در کلکتا امروز با تیم سری لنکا مقابله می کند. قبل از این، هند سری مسابقات تیست کرکیت علیه سری لنکا در سال ۲۰۰۹ اداره کرده بود. تیم سری لنکا بعلاوه سه مسابقه تیست ، سه مسابقه یک روز و سه مسابقه تی ۲۰ علیه میزبانان بازی خواهد کرد