اولین مسابقه پنج روزه کرکت میان تیم هند و سری لنکا در ایدن گاردن کولکته وارد روز چهارم شد

بر سومین روز اولین مسابقه پنج روزه کرکت دیروز دو ایدن گاردن کلکته نیم سری لنکا بعد از متوقف ساختن تیم هند بر ۱۷۲ دوش توانست تا به ۱۶۵ دوش از دست دادن چهار باریکن رسید. تهری مانی ۵۱ دوش کسب کرد و انجیلو میتهوز ۵۲ دوش به دست آورد . تا اختتام روز سوم دنیش چندی مل  دیک ویلا به ترتیب با ۱۳ و ۱۴ دوش باز می کردند. تیم سری لنکا حالا فقط ۷ دوش دور از هدف تیم  است.