باجوا بر درخواست جادو غور و بررسی می کند

 

جنرل جاوید قمر باجوا رئیس اردوی پاکستان از اثبات علیه کل بوشن جادو یک تبع هندی تحلیل می کند که برای مجازات مرگ توسط محکمه نظامی محکوم شده بود و وی روی دادخواست اش غور و بررسی می کند.اردو این مطلب را دیروز در اسلام آباد اظهار داشت. جادو درخواست کرم در ماه گذشته پیش جنرل باجوا ارائه نمودند. جادو در ماه اپریل بنابر درگیری متهمه اش در جاسوسی و فعالیت های تروریستی توسط محکمه نظامی پاکستان برای مجازات مرگ محکوم شده بود.