بازداشت یک نفر در فعالیت های تروریستی توسط پولیس ضد تروریزم

گروه پولیس ضد تروریزم اوترا پردیش یک نفر دیگر از منطقه  شامالی شمولیت متهم در فعالیت های تروریستی بازداشت نمود.دیروز سه تن از شهر های ممبی، جلاندار و بیجنور و ضمنا شش تن دیگر را از مناطق مختلف دستگیر شدند