بازدید آقای وانگ یی وزیر خارجه چینی از هند

آقای وانگ یی وزیر خارجه چینی بمنظور اشتراک در پانزدهمین جلسه وزرای خارجه روسیه،هند و چین بتاریخ یازدهم ماه جاری بازدید از دهلی جدید خواهد نمود و مذاکرات با مامورین ارشد هند خواهد داشت. دفترآقای وانگ یی دیروز در بیجنگ این مطلب را اعلان نمود. بازدید وانگ بعد از مسئله دوکالام اولین سفر سطح عالی مامور چینی از هند خواهد بود. در دوران جلسه مذکور، سه وزیر خارجه در زمنیه مسائل عمده مورد نگرانی مشترکه  منطقه و بین المللی  و برای عمیق سازی همکاری سه جانبه تبادل نظرات خواهند کرد.