بازدید احتمالی صدراعظم اتالیا از هند

صدراعظم اتالیا پروفیسور جوزپه  در سوم ماه جاری از هند بازدید خواهد نمود. آقای کونتی توسط  هئیت همرای خواهد شد که در بیست وچهارمین جلسه سران تکنالوژی هند- اتالیا اشتراک خواهد نمود. این اولین بازدید صدراعظم کونتی از هند بعداز برسراقتدار آمدن در ماه جون ۲۰۱۸خواهد بود. دوران بازدید او در سوم اکتبر با صدراعظم نریندرامودی مذاکرات دوجانبه اجرا خواهد نمود. دو رهبر به جلسه سران اختامی سران تکنالوژی خطاب خواهند نمود. اتالیا کشور شریک قسمت این جلسه سران می باشد. جلسه سران تکنالوژی توسط شعبه علوم و تکنالوژی ترتبیب داده می شود. این قسمت سران مذکور بر هفت ناحیه توجه خواهد داد که شامل تکنالوژی پاک ، تجدید شدنی ، آی سی تی ، مواظبت صحت ، فضای هوایی ، تحصیلات و میراث کلتوری می باشد. بازدید مذکور قسمت جشن گذاری جاری برگزاری هفتادومین سالگرد تامین مناسبات دپلوماتیک بین هند و اتالیا می باشد