بازدید زوج پادشاهی سوئدی از هند

نویسنده: دکتر سنگهامترا سرما

مترجم : هما ددوال

زوج پادشاهی سوئدی شاه کارل شانزدهم گوستاف و ملکه اش سیلویه برای مسافرت ۵ روزه در هند حضور داشتند. وزیر امور خارجه سوئدن، ان لینده و وزیر بازرگانی ابراهیم بائلن هم دوران مسافرت رسمی با زوج پادشاهی همراهی نمودند. نمایندگان تقریباً ۵۰ شرکت سوئدی هم یک تیم سطح عالی را تشکیل دادند. این سومین بازدید شاه سوئدین از هند بعد از بازدیدهای ۱۹۹۳ و ۲۰۰۵ بود. باید ادراک شود که این ۴مین معامله سیاسی سطح عالی مهم بین دو کشور بعد از مسافرت رئیس جمهور اسبق، پرنب مکهرجی به سوئدن در ۲۰۱۵ می باشد. مذاکرات سطح عالی که در سال های گذشته رخ می داده اند، در استحکام مناسبات هند و سوئدن کمک کرده اند و آنها را به سطح جدید برده اند.

شاه گوستاف با صدراعظم نریندر مودی ملاقات نمود. آنها مذاکرات پالسی سطح عالی هند و سوئدن درباره پالسی نو سازی را گشایش دادند. شروکایی دایلوگ مذکور درباره مفکوره های همکاری آینده برای پیدا کردن تکنالوژی های ارزان و کابل تعقیب برای مقابله با چالش های انکشاف دائمی و کاهش تأثر تغیر محیط جر و بحث کردند شاه سوئدن با رئیس جمهور رام نات کووند هم ملاقات کرد که بعد از آن هر دو طرف سه یاد داشت تفاهم را امضا کردند. یک پروتوکول همکاری بین آژانس انرژی سوئدی و شعبه علوم و تکنالوژی هند امضا شد. یاد داشت تفاهم دیگر درباره همکاری علوم قطبی بین وزارت تعلیم و تحقیق سوئدن و وزارت علوم زمین هند امضا شد. سومین یاد داشت تفاهم درباره تضمین امنیت محیط دریای بود. شعبه علوم و تکنالوژی هند و شورای تحقیق سوئدی در ناحیه علوم کمپیوتری و علوم اکلام، به ۲۰ پروژه دو جانبه کمک هزینه فراهم خواهند کرد.

شورای تحقیق سوئدی برای این پروگرام، برای دو سال ۱۴ میلیون اِس ای کِ را فراهم خواهد کرد. هر دو کشور اعلان تاسیس مرکز مشترکه تعالی در نو سازی و کار آفرینی بین کِ تی اِچ، مؤسسه شاهی تکنالوژی و آی آی تی مدارس باهدف تشکیل تیم های فرا مرزی نمودند. وزیر امور خارجه دکتر اِس جیشنکر هم با زوج شاهی ملاقات کرد و درباره راها بریا تشویق مناسبات دو جانبه جر و بحث نمود. پروگرام هم آهنگی هند و سوئدی برای انکشاف تحقیق صنایی، در ناحیه گریدهای اسمارت و همکاری مشترکه در ناحیه صحت دیجیتال برای پیش نهادات مربوطه در ۲۰۲۰ اعلان خواهند شد. پادشاه سوئدی با مشاور اصلی علومی دولت هند، پروفسیور کِ وجی راگهون دوران دائلوگ هند و سوئدی رجع به جلوگیری تراوش ها و آلودگی هوا به وسیله روش اقتصاد مدور ملاقات کرد. شاه و ملکه قبل از بازگشت به استکهلم  از اوتاراکند و ممبئ هم بازدید نمودند.

در جبه اقتصادی باید به خاطر داشته شود که هند ۱۹همین بزرگترین بازار صدور سوئدن و سومین بزرگترین شرق تجارت بعد از چین و جاپان در آسیا می باشد. انکشاف تجارت دو جانبه از دو بیلیون دالر در ۱۰-۲۰۰۹ به ۴. ۲ بیلیون دالر در ۱۵-۲۰۱۴ افزایش یافته است. معهذا آن به نشان هدف 5بیلیون دالری که قرار بود در ۲۰۱۸ اخذ شود، نرسیده است. تحول مثبت درین مورد افزایش سرمایه گزاری های سوئدی بوده است. شرکت های سوئدی حتی قبل از استقلال هند، وارد هند شدند. اریکسون، ومکو و اِس کِ اِف از اوایل ۱۹۲۰ در هند بوده اند. شرکت ها مثل اطلس کوپکو ، ساندویک ، آلفا لاوال ، ولوو ، آسترا زنکا وغیره هم در هند وجود شان را تضمین نموده اند. تقریباً ۷۰ شرکت هندی، بشمول شرکت های آی تی فعالاً در سوئدن حضور دارند.

هردوی هند و سوئدن، ارزش های همانند دموکراتیک دارند. آنها تعهد متدام پیش رت سریع در نواحی مفاد متقابل دارند. امکانات سوئدن وجود دارند که بر مفاد متقابل و بهره مندی اساس دارند. نیاز فوری افزایش تجارت دو جانبه مثل تکنالوژی، فضای، صلاحیت سازی، وجوه، امنیت سایبر، همکاری دیجیتال، زراعت و سوخت بایو در مورد تغیر محیط وغیره می باشد.