بازدید صدراعظم سری لنکا از هند در ماه جاری

رانل وکرمیسنگه صدراعظم سری لنکا از ۲۵ م الی ۲۹ م ماه جاری برای یک بازید رسمی از هند انجام خواهد داد. نریندرا مودی صدراعظم هند یک جلسه ضیافت چاشت با آقای وکرمیسنگه بتاریخ 26 م برگزار خواهد کرد. وزیر امور خارجه، وزیر داخله  و وزیر ترافیک سرکها و شاهراه ها و کشتی رانی با مقام اعزامی ملاقات خواهند کرد