بازدید معاون رئیس جمهور هند از ارمنستان و لهستان در هفته آینده

محمد حامد انصاری معاون رئیس جمهور هند یک بازدید پنج روزه  از ارمنستان و لهستان از روز دو شنبه شروع خواهد کرد. آقای انصاری دوران سفر مذکور با رهبران ارشد دو کشور روی یکعده مسایل مذاکرات خواهد داشت. پریتی سرن سکرتر شرقی امروز در دهلی جدید   ضمن گفتگو با رسانه ای گفت که بازدید آقای انصاری برای استحکام بیشتر روابط بین دو کشور خواهد بود