بازید دو روزه نریندر مودی از ایالت اترپردیش

آقای نریندر مودی صدراعظم کشور سفر دو روزه خود از ایالت اترپردیش به منظور وقف کردن و نهادن سیگ تهداب برای پروژه های انکشافی متعدد در ولسوالی های اعظم گر،وارانسی و مرزا پور شروع می کند. آقای مودی امروز سنهگ تهداب  شاهراه طولانی ۳۴۰ کلومتر موسوم به ایکسپریس ویه پروانچل در اعظم گر خواهد نهاد.این سرک بسیاری از شهر های تاریخی و مهم واقع در شرق ایالت از جمله باربانکی،آمیتی،سلطان پور،فیض آباد،امبیدکر نگر،اعظم گر، مؤ ، غازی پور و پای تخت ایالت لکنؤ را متصل خواهد کرد.در ناحیه واراناسی، صدراعظم سنگ تهداب پروژه های عمده مبلغ بیش از ۹۰۰ کرور روپیه وقف کند و سنگ تهداب را خواهد نهاد.