بازید شش روزه صدراعظم اسرئیل از هند در ماه روان

بنیامین نتانیاهوصدراعظم اسرائیل از ۱۴ ماه روان یک بازدید شش روزه از هند انجام خواهد داد.موصوف همراه با یک هئیت تجارتی وارد دهلی جدید خواهد شد. آقای نتانیاهو بعلاوه جلسه با نریندرا مودی صدراعظم در دیلوگ رایسینا اشتراک خواهد نمود. داکتر بالا باسکر سکرتر مشترک در وزارت امور خارجه گفت که آقای نتانیاهو دوران سفر طولانی هفته اش از آگره،احمدآباد و ممبئ دیدن خواهد نمود. وی گفت که زراعت و آب ساحات عمده استراتیژیک همکاری مابین دو کشور می باشند. تجارت دوجانبه مابین دو کشور پنج بلیون دالر می باشد.