بازی روز سوم اولین مسابقه تست کرکت هند و افریقا جنوبی به تعویق افتاد

بازی روز سوم از اولین مسابقه تست کرکت هند و افریقا جنوبی به علت باران شدید در شهر کیپ به تعویق افتاد. اگرآب و هوا بهتر شود، مسابقه قرار است امروز به ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه قبل از ظهر به وقت محلی دوباره با ۹۸ دوش تعین شده دوباره آغاز کردد. در روز دوم هند با ۲۰۸ دوش در اولین بازی شان در پاسخ به ۲۸۶ دوش افریقا جنوبی بازی را خاتمه داد. افریقاجنوبی ۶۵ برای ۲ در میدان با یک پیشگامی ۱۴۲ دوش قرار دارد.