باز کن

یکی از داستانهای سعادت حسن منتو

تهیه و تقدیم کننده: محمد انظر نجمی