بانک جهانی در پاسخ به بیماری همه گیر کوید-19 وام 2.5 بیلیون دالر به هند فراهم کرد 

 

آقای انوراک سینگ تاکور وزیر مشاور امور مالیه اظهار داشته است که بانک جهانی تا اکنون سه قرض با معادل 2.5 بیلیون دالر در پاسخ به وضع ناشی از بیماری همه گیر کوید-19 به دولت هند فراهم نموده است. آقای تاکور در یک پاسخ کتبی در مجلس سنای پارلمان دیروز اظهار داشت که این قرض ها، یک بیلیون دالر برای صحت، 0.75 بیلیون دالر برای نگهداری اجتماعی و 0.75 بیلیون دالر برای انگیزه های اقتصادی فراهم شده است که سود هایشان به تمام ایالت ها و قلمرو های مرکزی می رسد.