بانک جهانی یک نرخ رشد۷.۳ فیصد امسال و ۷.۵   فیصد برای سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را برای هند پیشبینی کرده است

بانک جهانی یک نرخ رشد۷.۳ فیصد امسال و ۷.۵   فیصد برای سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را برای هند پیشبینی کرده است. بعلاوه ، بانک گفت که اقتصاد هندی از تاثیرات لغو پول و مالیات کالاها و خدمات بهبود یافته است. بانک جهانی در راپور اقتصادی شش ماهه اش راجع به آسیای جنوبی دیروز در واشنگتن گفت که توقع می رود که رشد از ۶.۷ فیصد به ۷.۳ فیصد در سال ۲۰۱۸ صعود کند و بعد از آن بعلت یک بهبودی متداوم در سرمایه گذاری غیر دولتی و مصرف غیر دولتی مستحکم شود.آن در  قسمت راپور اش راجع به هند گفت که هند باید برای تسریع کردن سرمایه گذاری ها و صادرات بمنظور فایده دیدن از بهبود در رشد  جهانی سعی کند. بانک جهانی اعتراف نمود که اختلال ها بعلت لغو پول و رویداد ها گردا گرد اجرای جی اِس تی به یک تنزل در فعالیت اقتصادی و یک تاثیر منفی بطور امکان پذیر بزرگتر بر طبقات تنگدست و آسیب پذیر منجر شدند