بانک مرکزی هند برای تضمین نمودن پرداخت عالیتر نسیه بوسیله بانکها  نرخ ریپو را با نرخهای شناور وام می پیوندد

قرض گیران از مسیر رسمی بانکداری بعلت تصمیم اخیر بانک مرکزی هند یا آر.بی.ایی که برای پیوستن نرخ شناور وام ها در زمره های موسسه شخصی جزئی، خرد کوچک و میانه به با علامات خارجی از جمله نرخ ریپو که از اول اکتبر معتبر خواهد گردید، اکنون نفس راحت بزرگی گشیده می توانند.نرخ رپیو نرخ سود آن فرض است که با آن بانکهای بازرگانی از بانک مرکزی یا آر.بی.آی می گیرند.

این امر بعلتی لزومی شده است که هرگاه بانک عالی هند نرخ سود وام دهی را تخفیف می کند، که بعنوان نرخ ریپو خوانده می شود، بانکها با همان تناسب کاهش نمودن نرخهای وام دهی شان علاقه خود را نشان می دهند. 

هدف این قدم تعیین نمودن انتقال سریعتر نرخهای پالیسی پولی می باشد ، چون تجارت،صنعت و نیز مستهلکین همه نگران هستند که بانکها برای کاهش نمودن نرخهای سود از قرض گیران، حتی باوجود کاهش نرخهای پالیسی آر.بی.ایی بی میل هستند.اینطور، وقتی که آر.بی.ایی نرخ ریپو را در مدت بین ماه های فروری و جون سال جاری تا 75 نکته اساسی کاهش نموده،اوسط نرخ وام دهی بانکها فقط 29 نکته اساسی کاهش یافت. 

آر.بی.ایی از چندی پیش و در دنبال سستی در اقتصاد و مصرف پایین وام از سهام داران در سیکتورهای واقعی راه های مختلف را می جوید تا بانکها کاهش نرخ ریپو را به سپرده گذاران و قرض گیران انتقال نموده بتوانند. یک ابتکار عمده که بانکها ارائه نموده، نرخهای پول سپرده و وام دهی مربوط به ریپو می باشد.

بزرگترین بانک کشور بنام استیت بینک آف اندیا، اِس.بی.ایی اعلام کرد که نرخ سود بر حسابات بانکداری سپرده ها و نیز وامهای کوتاه مدتی را به نرخ یپوی آر.بی.ایی می پیوندد که از آغاز ماه مئ سال جاری معتبر می شود.پنج بانک دیگر- سیندیکیت بینک،پونین بینک،بینک آف اندیا اله آباد بینک پلانها را برای براه انداختن نرخهای مربوط به ریپو اعلام نموده اند. 

نظر به اینکه بانکها فقط یک فی صد وجوه شان را از طریق ریپو آر.بی.ایی و قسمت بزرگ از سپرده های عموم مردم می یابند،آنها ناتوانی شان را برای کم کردن نرخهای وام دهی ابراز نمودند اگر نرخهای سپرده  شان اداره نمی شوند. این طور، پیوستن نرخهای سود حساب پس اندازها با نرخ ریپو با تضمین نمودن این مطلب که مصرف وجوه بانک ها پس از کاهش هر نرخ ریپو بلافاصله پایین آید و نرخ های وام دهی کم شود،این مسئله را بطور جزئی حل و فصل می کند.

سه علامت خارجی که آر.بی.ایی برای پیوستن وام های نوین خانه و اتوموبیل پیشنهاد کرده، عبارتند از نرخ ریپو پالیسی اش، نتائج بیجک خزانه سه ماهی و شش ماهی چاپ شده بوسیله شرکت محدود خصوصی علامات مالی هند یا اِف.بی.ای.اِل، یا علات نرخ بازار دیگری بچاپ رسیده بوسیله اِف.بی.ای.اِل. بانک مرکزی هند آر.بی.آیی به بانکها اجازه داد تا وامهای مربوط به این چنین علامت خارجی به انواع دیگر قرض گیران، بعلاوه وامهای شناور خانه ها و اتوموبیلها و وامهای موسسه خرد، کوچک و میانه یا اِم.اِس.اِم.اَی ارائه نمایند. بهر حال، بانکها باید از علامت خارجی یکستان در حدود یک زمره مخصوص وام دنبال کنند.

راه های تجدید و تغییر نرخ امانت گذاری و وام دهی بانکها مرموز می باشند. این یک محرم علنی می باشد که اقدام نرخ پالیسی انتقال ناکافی بانک عالی کشور را از چندی پیش نگران ساخته است. بدین سبب است که بکاربری یک علامت خارجی مثل نرخ ریپو پروسه را برای قرض گیران و امانت گذاران جزئی تمیز می کند.حرکت بسوی طریقه جدید ارزش وام به انتقال پولی سریعترکمک خواهد کرد ولی برای بانکها فراریت بیشتر ببار خواهد آورد.

در این امر شک و تردیدی وجود ندارد که بانکها برای آراستن نرخهای امانت گذاری علاقمند هستند وقتیکه نرخ ریپو کاهش، و هنگام رو به بالا نرخهای وام افزایش می یابد. وقتی که این قدم اخیرحتماً منتج به کاهش نرخ وامها خواهد شد، ممکن است بانکهای بازرگانی برای کم کردن نرخ سود بر امانت ها و سپرده ها وادار شوند،تجزیه نگاران پالیسی ابراز نظر می نمایند.

نویسنده: جی سرینیواسان

مترجم: محمد نظر نجمی