بانک مرکزی هند بعد از بررسی از پالیسی نرخ کلیدی وام دهی خود را ۶ فی صد بدون هیچ تغییر برقرار ساخت

بانک مرکزی هند دیروز بعد از بررسی از پالیسی نرخ کلیدی وام دهی خود را ۶ فی صد بدون هیچ تغییر برقرار ساخت. کمیته پالیسی مالی شش عضوی به رهبری ارجت پاتیل رئیس بانک مرکزی هند نرخ ریپو را که بانک مذکور به بانک ها برای یک مدت کوتاه وام می دهد، بی تغییر ۶ فی صد نگه داشت.نرخ ریپو ریزرو ۷۵.۵ فی صد ثابت ماندند. بانک مرکزی گفت که دلیل این تصمیم برای بدست آوردن هدف مدت متوسط برای تورم شاخص قیمت مصرف کننده ۴ فی صد است درحالیکه از رشد حمایت می کند.