برگذاری جلسه کمیسیون دایمی سند در اسلام آباد

هند وپاکستان امروز در اسلام آباد جلسه کمیسیون دایمی رود سند خواهند داشت. یک هئیت نمایندگان هندی دیروز جهت شرکت در جلسه دو روزه وارد آن کشور شد. هئیت هندی در راس پی کی سنها کمشنر آب رود سند و ماموران وزارت امور خارجه و کارشناسان تخنکی است. مامورین ارشد پاکستانی و کمیسیون عالی هندی روی سرحد واگا استقبال شدند. این جلسه پس تقریباً پس از شش ماه صورت می گیرد و قتی که هند برای تعویق افتادن مذاکرات روی پیمان بدنبال حمله تروریستی توسط گروه های اساس پاکستان تصمیم گرفته شد