بند امیر؛ پارک ملی افغانستان

تهیه و تقدیم کننده: یما رحیمی