بنگله دیش معامله ای را برای در گیر کردن سازمان ملل متحد در روند جنجال برانگیز برگرداندن پناهندگان روهنگیا به میانمار امضا کرده است

بنگله دیش معامله ای را برای در گیر کردن سازمان ملل متحد در روند جنجال برانگیز برگرداندن پناهندگان روهنگیا به میانمار امضا کرده است. وزیر خارجه اصغر شهریارعالم گفت که حکومت آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد را وارد می کند تا متهم به پس فرستادن کسی از اقلیت مسلم بی وطن علیه خواهش اش نشود. وی گفت که از پناه جویان تقاضا خواهند کرد که در خواست های برگرداندن به میهن را در حضور مامورین سازمان ملل متحد پرکنند. بنگله دیش معامله ای را با میانمار در اواخر سال گذشته برای برگرداندن حدود هفت لک روهنگیا بست که ازماه اگست به این سو از میان سرحد برای جان بدر بردن از یک سرکوبی نظامی بیرحمانه فرار نموده اند