بوکس بازان هندی در دسته بازی های کامن ویلت دیروز از کدام تخلف دوپنگ  تبرئه شدند

بوکس بازان هندی در دسته بازی های کامن ویلت دیروز از کدام تخلف دوپنگ  تبرئه شدند اما آنها تحت اسکنر برای تخلف از پالیسی سخت بازی ها برای نبود سوزن ماندند. هر چند فیدراسیون بازی های کامن ویلت از نامیدن کشور در گیر در این قضیه پرهیز کرد گمان می شود که هند کشور مذکور باشد