بیست و یکمین بازی های کامن ویلت سال ۲۰۱۸ با مراسمی درخشان در ستادیوم کرارا در گولدکوست در استرالیا عصر گذشته گشایش یافتند

بیست و یکمین بازی های کامن ویلت سال ۲۰۱۸ با مراسمی درخشان در ستادیوم کرارا در گولدکوست در استرالیا عصر گذشته گشایش یافتند. سرود ملی استرالیا نواخته شد و مراسم با باران شدید بیرون ستادیوم شروع شد. بیش از سه هزار ورشکار از ۷۱ کشور در بازی های مذکور اشتراک می کنند. ۲۷۵ مسابقه در نوزده ورزش صورت خواهد گرفت.