بیم می رود که پانزده نفر در سقوط یک طیاره محموله ای در ایران کشته شده باشند

یک طیاره محموله ای ایرانی که از قرقیزستان می آمد روز دو شنبه هنگام سعی نمودن برای فرود آمدن در غرب پایتخت ایران، تهران سقوط نمود. یک مامور وضع اضطراری گفت که فقط یک نفر از شانزده سر نشین به قرار راپور زنده مانده است. طیاره محموله ای، بوئینگ ۷۰۷ یک فرود آیی اضطراری را انجام می داد وقتیکه آن از یک باند فرودگاه سرید و به یک دیوار سقوط کرد که میدان هوایی را از یک همسایگی مسکونی جدا می کند. رسانه های دولتی گفتند که حریق طیاره را بعد از سقوط فوراً فرا گرفت. تصاویر برده شده توسط رسانه دولتی ایران نشان دادند که دم سوخته شده طیاره بیرون می آید و توسط خانه های تبدیل به زغال شده احاطه می شود. قرار بود که طیاره مذکور در میدان هوایی بین المللی پیام نزدیک در حدود چهل کلومتری غرب تهران فرود آید. مقامات هنوز یک سبب برای تصمیم عمله طیاره برای فرود آمدن در میدان هوایی فتح بجای آن را بیان نکرده اند. این هم واضح نیست که مالک طیاره کیست. رسانه های محلی معهذا گزارش دادند که طیاره مذکور اسکیم رنگ شرکت هوایی ملکی نیروی هوایی ایرانی، سها داشت.