تامل های هند نژاد در سری لنکا امروز اولین تخصیص خانه ها را بدست می آورند

 در سری لنکا تامل های هند نژاد ، قرار است که امروز طی یک برنامه اولین تخصیص خانه ها تحت پروژۀ مسکن هند را بدست بیارند. در این برنامه رانیل وکرماسنگهی، صدراعظم سری لنکا مهمان ویژه خواهد بود و نریندر مودی صدراعظم هند توسط ویدیو کنفرانی این برنامه را خطاب خواهد داشت. تامل های هند که  اغلب از آن در مزرعه های چای و لاستیک مشغول کار هستند روبرو با مشلات مسکن می باشند و دولت هند در ساخت و ساز چهارده خانه برای آنها تحت یک پروژه معاونت می کند.