تتلی در گوپال پور در اودیشه ریزش زمین را ایجاد میکند

 طوفان تتلی امروز صبح در اودیشه نزدیک گوپال پور ریزش زمین را ایجاد کرد. چندین قسمت اودیشه مواجعه به باران سنگین هستند طوریکه طوفان مذکور شدت میگیرد. بسیاری از درخت ها و ستون های برق از بیخ کنده شدند و تلفات به املاک هم ایجاد شد. مهذا تلفات جانی تا هنوز راپور نشده است. اداره هوای بوبنشور گفت که طوفان تتلی از کل ساحل اودیشه گذشته است. سه لک نفر به پناهگاه های موقتی از نواحی پایینی منتقل شده اند. در این ضمن نیرو ملی عکس العمل فاجعه ۱۴ تیم اش را در اودیشه چهار تیم را در اندرا و سه تیم را در بنگال غربی به حالات نجاتی مستقر نموده است