تجاوز تیرانداز هندی از رکورد شرایط جهانی برای اشتراک درمسابقه ده متری تفنگ  هوایی زنان در جام جهانی اصغر آی اِس اِس اِف درسدنی

تیرانداز هندی الوانیل والاریوان دیروز ازرکورد شرایط جهانی برای اشتراک در مسابقه ده متری تفنگ هوایی زنان اولین جام جهانی اصغر آی اِس اِس اِف فصل در سدنی تجاوز کرد. بعلاوه پایان انفرادی اش بر بالکن جایگاه مخصوص ، الوانیل والاریوان با متحد شدن با شریا اگروال و زینه کهیتّا برنده مدال طلای تیم شد . هند یک مدال دیگر را بوسیله ارجن با بوتا حاصل کرد. وی یک مدال برنزی را در مسابقه ده متری تفنگ هوایی بدست آورد. الوانیل والاریوان هیجده ساله در دومین جام جهانی و اولین مسابقه نهایی اش مسابقه نموده تا ۲۴۹.۸ گلوله زده مقام اول انفرادی را کسب نمود. ۶۳۱.۴ در مسابقه برای شرایط لازم یک رکورد جهانی نوین بود