تجاوز چین مذمت بین‌المللی را جلب می کند

نویسنده: دکتر روپا ناراین داس

مترجم: هما ددوال

در زمانی وقتی که پیکر چین بعلت ناکامی اش در تسهیم اطلاع در مورد ظهور وبای کوود۱۹ مورد مذمت قرار گرفت می شود، رفتار تجاوزانه اش هم توسط گروپ ۱۰ عضوی آسیان مورد تقبیح قرار می شود، که هفته گذشته در مانیلا جلسه برقی را اجرا کرد. گروپ مذکور موقف اش را تکرار نمود، که کنوینسیون ملل متحد سال ۱۹۸۲ درباره قانون دریا اساس تضمین حاکمیت، حقوق حق حاکمیت و مفاد قانونی روی مناطق دریای می باشد. آن مضافاً لجاجت چین و تخفیف اش در مورد قانون بین‌المللی را افشاء می کند.

بدختانه است که در زمانی وقتی که جهان مشغول مقابله با وبای ویروس کرونا می باشد، که اساساً از ووهان، چین ظهور کرد، تجاوز چین روزافزون می باشد، خواه آن در هانگ کانگ باشد یا در تایوان، یا در خط کنترول واقعی در سرحد هند و چین. در ماه اپریل سال جاری، در عمل ناخواسته، کشتی چین یک قایق ویتنامی را همراه با ۸ خدمه کشتی سوار آن را نزدیک جزایر متنازعه فیه پاراسیل در دریای  چین جنوبی غرق آب کرد. دو کشتی ماهی گیری که برای نجات ماهی گیران سعی کردند، هم توسط چین توقیف کرده شدند. در همین پرتو است که خود سری چین بود که بیانیه آسیان ظهور کرد. این اقدام توجه جهانی را جلب نموده است. دپلومات های آسیای جنوب شرقی گفته اند که بیانیه مذکور به استحکام تأیید ناحیه راجع به تضمین قانون در ناحیه متنازعه فیه کمک می کند که از سال ها نقطه نمایان آسیان بوده است. وقتی که قبلاً انجمن مذکور از رفتار تجاوزانه در آب های بین‌المللی مذمت کرده است، آسیان هرگز ا چین در اعلامی ما بعد سران تنبیه کرده است. حایز دلچسپی است که ویتنام از آسیان ریاست می کند.

هند و ویتنام همیشه مناسبات محکم داشته‌اند. دو کشور از لحاظ فرهنگ ، تاریخ و سیاست متصل هستند. موقف هند درباره مناقشه دریای چین جنوبی سمت جدید بین مناسباتش با ویتنام، و معاملات دهلی جدید با ملل ناحیه بخشیده است.  رفتار تجاوزانه چین کشورهای دیگر ناحیه بشمول ویتنام را محور ساخت که برای صلح و آشتی در ناحیه به سوی هند نظر کنند.

هند مکرراً آزادی جهت یابی در فورم های مختلف جلسه سران های مثل آسیان و اعلامیه های مشترک بشمول امریکا، جاپان، اندونزی و ویتنام حمایت نموده است. تمرینات نیروی دریای هند در دریای چین جنوبی و گشت در دریا هم ب حمایت محکم هند از ویتنام اشاره می کند. دفاع هند، بالخصوص مکاری دریای با ویتنام و خط وام به ویتنام دوران بازدید صدر اعظم نریندر مودی برای خریداری کشتی های گشتی سرعت عالی از هند هم نگرانی های دهلی جدید و تعهد اش نسبت به ویتنام را منعکس می سازد. 

جهان نه فقط با رفتار تجاوزانه چین در دریا و زمین  مقابله می کند بلکه  با جنگ علیه کوود۱۹ هم مشغول است. بسیاری از کشورها حس می کنند که اگر چین با وقت اطلاع درباره کوود۱۹ تسنیم کرده بود ، اقدامات جلوگیری گرفته شده می توانست که در حفظ جان ها و آزار کمک کرده باشد