تشکیل یک گروه وزراء برای نظارت و حل چالش ها توسط وزیر مالیه هند

  ارن جیتلی وزیر مالیه هند یک گروه وزراء در راس سوشیل کمار ، معاون رئیس الوزرای بهار برای نظارت و حل چالش های فناوری اطلاعات در مورد اجرای مالیات اقلام و خدمات با جی اس تی را تشکیل داده است. این گروه وزراء بوسیله ریاست و افسر ارشد اجرای شبکه مالیات و اقلام و خدمات معاونت کرده خواهد شد. علاوه از این یک کمیته روی صادرات تحت رهبری داکتر هس موک ادهیا سکرتر  در آمد بمنظور بررسی از سکتور صادرات و پیشنهادات استراتیژیک موثر شورای جی اس تی نیز تشکیل شده است