تصادمات سنگین شام پایتخت سوریه را لرزاند

تصادمات سنگین ولسوالی های شرقی شام پایتخت سوریه را دیروز لرزاند طور که شورشیان و جهادیان برای بزور داخل شدن در شهر مرکزی در حمله ناگاهان بر نیروی های دولتی مقابله کردند. حمله مذکور فقط روزها بعداز دوره تازه مذاکرات صلح میانجیگری شده سازمان ملل متحد در ژینو رخ داد که هدف پایان جنگ شش ساله داشت