تعداد هلاک شدگان در سقوط طیاره نپال به ۴۹ رسیده است

تعداد هلاک شدگان در سقوط طیاره نپال به ۴۹ رسیده است. یک طیاره حامل ۷۱ مسافر و عمله هنگام فرود آمدن دیروز  درمیدان هوایی کاتمندو نپال سقوط کرد.نجات دهندگان اجساد را از لاشه نیم سوزشده طیاره که توسط شرکت هوایی بنگله دیشی – یو اِس بنگله بکار انداخته می شد بعد از خاموش کردن یک حریق شدید کشیدند. پرواز بی اِس ۲۱۱ هنگام فرود آمدن بعد از ظهر جهت از باند فرود گاه را تغییر داد. یک باز مانده که از راه یک پنجره بیرون آمد گفته است که طیاره یک تکان شدید داد که توسط یک صدای بلند دنبال شد. سخنگوی ارتش نپال برید جنرال گوکل بهنداری گفت که عملیات نجاتی تکمیل شده است. وی به آل آندیا رادیو گفت که ۲۲ نفر در شفاخانه برای زخم ها درمان می شوند. صدراعظم نپال کِ پی شرما اولی ضمن اظهار کردن تاسف اش در مورد یک بازجویی فوری اطمینان داد. طیاره مذکور از داکا پرواز کرد و درمیدان هوایی درساعت ۲ و بیست دقیقه بعد از ظهر طبق وقت محلی فرود آمد