تقاضای احزاب مخالف در افریقای جنوبی برای انتخابات زود

در افریقای جنوبی ، احزاب مخالف متقاضی انتخابات زود وقتی شده اند که حزب حاکم اِی اِن سی دچار یک مبارزه رهبری میان رئیس جمهور جیکب زوما و معاون اش سیریل رامافوسا می شود. رهبر اتحاد دموکراتیک ( دی اِی) مموسی مایی مین  هنگام سخنرانی کردن همراه با  رهبران چندین حزب مخالف در جوهانیز برگ به خبرنگاران گفت که رکود تمدید شده یک بحران سیاسی برای کشور است و متقاضی یک رای پارلمانی فوری عدم اعتماد برای برطرف کردن زوما شد. ضمناً هیئت رئیسه اِی اِن سی دیروز یک جلسه خاص را برگزار نمود و می تواند زوما را از منصب معزول کند. اما زوما که از مستعفی شدن ابا ورزیده است تحت هیچ وظیفه قانونی برای قبول کردن دستور مذکور نخواهد بود. زوما بعداز تقاضای مامورین ارشد اِی اِن سی برای استعفا بتاریخ چهارم ماه فروری علناً صحبت نکرده است